pomaly ďalej zájdeš...

Ochrana prírody

    

        Jednou z hlavných úloh ochrany prírody je prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na zemi, utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.

Chránená krajinná oblasť

– je rozsiahlejšie územie, spravidla s rozlohou nad 1000 ha, s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny alebo so špecifickými formami historického osídlenia. Na území chránenej krajinnej oblasti (mimo maloplošných chránených území) platí druhý stupeň ochrany.

Národný park

– je rozsiahlejšie územie, spravidla s rozlohou nad 1000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Na území národného parku (mimo maloplošných chránených území) platí tretí stupeň ochrany. Na území ochranného pásma národného parku platí druhý stupeň ochrany.

Chránený areál

– je menšie územie, spravidla s rozlohou do 1000 ha, ktoré v prevažnej miere predstavujú biokoridory, interakčné prvky alebo biocentrá miestneho alebo regionálneho významu, alebo územie s trvalejším výskytom chránených druhov živočíchov alebo s náleziskami chránených druhov rastlín, nerastov a skamenelín, plochy slúžiace na prírodovedecké a kultúrno-výchovné účely a niektoré časti prírody dotvorené ľudskou činnosťou, najmä umelé vodné plochy, arboréta, parky, záhrady a lomy. Na území chráneného areálu platí štvrtý stupeň ochrany, na území ochranného pásma chráneného areálu platí tretí stupeň ochrany.

Prírodná rezervácia

– je menšie územie spravidla s rozlohou do 1000 ha, ktoré predstavuje pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené ekosystémy a biocentrá. Prírodnú rezerváciu, spravidla predstavujúcu nadregionálne biocentrum ako súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, môže ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom za národnú prírodnú rezerváciu. Na území prírodnej rezervácie a národnej prírodnej rezervácie platí štvrtý stupeň ochrany. Ak ochranné pásmo prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie nebolo vyhlásené podľa zákona, je ním územie do vzdialenosti 100 m smerom von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany.
Orgán ochrany prírody môže v prípade ohrozenia prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie zakázať v nej akúkoľvek hospodársku činnosť a zásahy do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov. V prípade jej ohrozenia nadmernou návštevnosťou môže rozhodnúť o jej uzavretí pre verejnosť alebo dočasne obmedziť vstup do nej.

Prírodné pamiatky

– sú bodové, líniové alebo iné maloplošné ekosystémy, ich zložky alebo prvky, spravidla s rozlohou do 50 ha, ktoré majú vedecký, kultúrny, ekologický, estetický alebo krajinotvorný význam, najmä odkryvy, skalné útvary, kamenné moria, prelomové doliny, presypy, časti vodných tokov, pramene, ponory, jazerá. Všetky jaskyne, priepasti a prírodné vodopády s ich skalnými stupňami na území SR sú prírodnými pamiatkami.
Jedinečnú prírodnú pamiatku, ktorá predstavuje súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, môže ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom za národnú prírodnú pamiatku. Na území prírodnej pamiatky a národnej prírodnej pamiatky platí piaty stupeň ochrany. Na území ochranného pásma prírodnej pamiatky alebo národnej prírodnej pamiatky platí štvrtý stupeň ochrany. Ak ochranné pásmo prírodnej pamiatky alebo národnej prírodnej pamiatky nebolo vyhlásené podľa zákona, je ním územie do vzdialenosti 30 m smerom von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany.

Chránené druhy

(rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín) – sú také ohrozené, zriedkavé, vzácne lebo inak (vedecky, ekologicky, esteticky, kultúrne, ekonomicky) významné druhy, ktoré z týchto dôvodov Ministerstvo životného prostredia SR ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom za chránené druhy.

Chránené stromy

– sú kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich skupiny, vrátane stromoradí, ktoré príslušný orgán ochrany prírody vyhlási všeobecne záväznou vyhláškou za chránené stromy.

Kontakt

Administrátor - Mgr.Lukáš Soukup Predseda klubu - Mgr.Boris Soukup

soukup.lukas@azet.sk borissoukup.bs@gmail.com

IČO: 30851777
Adresa: Studienka 272, 908 75 Studienka
Sídlo / Okres: Studienka / Malacky
Dátum vzniku: 02. 04. 1992

0911 450 965 Soukup L.
0915 944 864 Soukup B.

Vyhľadávanie

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33
831 03 BRATISLAVA 3


Ing. Peter Dragúň, predseda

tel.: +421 917 828 613 , e-mail:  predseda@kst.sk

Ing. Dušan Valúch, generálny sekretár

tel.: +421 2 44 45 40 88, e-mail:  valuch@kst.sk

Ing. Ida Ovečková, sekretár

tel.: +421 2 44 45 11 21, e-mail: oveckova@kst.sk

Anna Luhová, samostatný pracovník

tel.: +421 2 44 45 11 41, e-mail:  luhova@kst.sk

(c) 2009 Všetky práva vyhradené. KST Studienka

Vytvorené službou Webnode